Minutes of Meeting from Annual General Meeting 2008 (in Danish)

Den 26. marts 2008 afholdtes på adressen Nibevej 54, 9200 Aalborg SV ordinær generalforsamling i Wirtek a/s, CVR-NR. 26042232.

Til stede var:

Aktionærer, der tilsammen besidder ca. 64 % af aktiekapitalen
Selskabets bestyrelse
samt Advokat Per Christensen

Dagsordenen var følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen.
4. Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse samt om dækning af eventuelt tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Beslutning om meddelelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet opkøbe indtil 10 % af selskabets aktier.
8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer
9. Eventuelt.

Ad 1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Per Christensen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad 2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

Agner N. Mark aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år og henviste i øvrigt til den skriftlige beretning, der fremgår af årsrapporten.

Agner N. Mark kunne endvidere oplyse at starten på regnskabsåret 2008 var mere positivt end budgetteret og supplerede med at oplyse, at ansættelsen af den nye Salgsdirektør går planmæssigt og at selskabet forventer at udmelde den endelige kandidat i en særskilt pressemeddelelse i uge 14.

Beretningen blev af generalforsamlingen godkendt.

Michael Aaen gennemgik herefter årsrapporten, og denne godkendtes enstemmigt af generalforsamlingen.

Ad 3. Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen

I overensstemmelse med vedtægternes punkt 6.3 var der fremsat forslag om meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen.

Forslaget blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Ad 4. Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse samt om dækning af eventuelt tab i henhold til den godkendte årsrapport

Årets underskud på tDKK 14.142 blev foreslået overført til næste år.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

Ad 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

I henhold til gældende Corporate Governance udtræder adm. direktør og storaktionær Michael Aaen af bestyrelsen.

Michael Aaen fremsatte forslag om nyvalg af Kent Sørensen til bestyrelsen samt i øvrigt genvalg af den resterende bestyrelse.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad 6. Valg af revisor

Michael Aaen fremsatte forslag om genvalg af KPMG som selskabets revisor.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad 7. Beslutning om meddelelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet opkøbe indtil 10 % af selskabets aktier

Michael Aaen fremsatte forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til at lade selskabet opkøbe indtil 10 % af selskabets egne aktier til en kurs, svarende til den til enhver tid noterede på First North +/- 10 kurspoints.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad 8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer

Der var ingen forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Ad 9. Eventuelt

Intet.

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Per Christensen til at anmelde de trufne beslutninger overfor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage de ændringer i det vedtagne som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve for ændringernes registrering.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Per Christensen

Tiltrædes af bestyrelsen:

Erik Knudsen Rauff

Jakob Møller Hansen

Agner N. Mark

Michael Aaen

Opdateret finanskalender:

Halvårsmeddelelse for 2008 29. august 2008

Helårsmeddelelse for 2008 6. marts 2009

Om Wirtek a/s

Wirtek er et softwareudviklingshus med kernekompetencer inden for indlejret software, applikationer og infrastruktur til mobil telekommunikation. Stærke kompetencer inden for softwareudvikling og projektledelse, indgående kendskab til telekommunikationssektoren og en fleksibel samarbejdsmodel, der muliggør insourcing og forskellige former for outsourcing, sikrer Wirtek kernekunderelationer baseret på høj grad af tillid i samarbejdet og stor kundetilfredshed. Selskabets uddannelsescenter Wirtek Mobile Academy er valgt af Microsoft som global træningspartner indenfor Microsofts mobile teknologier.

Yderligere information:

Michael Aaen, Administrerende direktør, Wirtek A/S, Tlf.: +45 25 29 75 75

Nibevej 54, 9200 Aalborg, www.wirtek.com

Per Vestergaard, Certified Advisor, CDI Danmark, Tlf.: +45 21 76 43 17

Want more content like this? Sign up to our newsletter.

Stay updated

Do you want to keep up with the latest client stories, outsourcing insights and Wirtek news? Sign up for our newsletter.