Selskabsmeddelelse nr. 116: Referat af ordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 116: Referat af ordinær generalforsamling

Den 3. april 2020 afholdtes elektronisk ordinær generalforsamling i Wirtek a/s, CVR-NR 26042232.

 

Til stede var:

Aktionærer der tilsammen repræsenterede 65,0 % af selskabskapitalen

Selskabets bestyrelse

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.

Jens Uggerhøj blev valgt til dirigent. Han startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne og at alle tilmeldte deltagere på forhånd havde givet skriftlig accept af, at generalforsamlingen blev afholdt elektronisk.

 

  1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.

Bestyrelsesformand Kent M. Sørensen aflagde beretning om selskabets aktiviteter i det forløbne år og gennemgik årsrapporten, som er tilgængelig på firmaets webside under ”Investors” området.

Formandens beretning og selskabets årsrapport blev enstemmigt godkendt.

 

  1. Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.

Dirigenten bad om generalforsamlingens accept af decharge til bestyrelsen og direktion.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

  1. Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse samt om dækning af eventuelt tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslog udbetaling af udbytte på 0,16 kr. per aktie med en pålydende værdi på 0,15 kr.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Kent M. Sørensen, Jens Uggerhøj og Michael Aaen blev genvalgt enstemmigt.

 

  1. Valg af revisor

Bestyrelsen har foreslået genvalg af BDO som selskabets revisor.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

  1. Bemyndigelse til køb af egne kapitalandele

Bestyrelsen bad om bemyndigelse til at erhverve egne aktier i perioden indtil næste ordinære generalforsamling.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

  1. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer.

Der var ingen yderligere forslag.

 

  1. Eventuelt

Der var ingen punkter under eventuelt, hvorefter dirigenten takkede deltagerne for god ro og orden.

 

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 3. april 2020.

 

Dirigent:

 

_______________________________________

Jens Uggerhøj

 

 

Tiltrædes af bestyrelsen:

 

_____________________________                    _____________________________

Kent M. Sørensen                                                                Jens Uggerhøj

 

_____________________________

Michael Aaen

 

Finanskalender

Kvartalsmeddelelse for 1. kvartal 2020: 15. maj 2020
Kvartalsmeddelelse for 2. kvartal 2020: 14. august 2020
Kvartalsmeddelelse for 3. kvartal 2020: 18. november 2020
Årsrapport 2020: 5. marts 2021

 

Om Wirtek a/s
Wirtek er et konsulent- og udviklingshus som leverer outsourcing af softwareudvikling og produkttest til en række kunder i Danmark og i udlandet. Vores nearshore udviklings- og testcentre i Rumænien leverer fleksible ydelser af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. Vores kompetencer spænder bredt fra web-baserede løsninger og portaler til indlejrede systemer og mobile løsninger.

 

Yderligere information:

Kent Mousten Sørensen, Bestyrelsesformand, Wirtek a/s, Tlf: +45 2125 9001

Michael Aaen, Administrerende direktør, Wirtek a/s, Tlf: +45 2529 7575
Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø, www.wirtek.com

Per Vestergaard, Certified Advisor, CDI Danmark, Tlf: +45 2176 4317

Interested in exploring nearshore possibilities?

 

Join our mailing list and receive industry insights and news on the inner workings of an outsourcing partnership.

 

Privacy Policy here: https://www.wirtek.com/privacy-policy

You have successfully joined the Wirtek mailing list!